Brugervilkår


OM OS

Hjemmesiden www.mazakeu.dk ("Hjemmesiden") udbydes af Yamazaki Mazak UK Ltd.  Vi er et selskab med begrænset hæftelse, som er registreret i England og Wales under reg. nr. 01508951, og som har hjemsted på adressen Badgeworth Drive, Worcester, WR4 9NF.

VED AT BRUGE HJEMMESIDEN ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR

Din brug af Hjemmesiden er underlagt disse brugervilkår og gældende lovgivning. Ved at bruge Hjemmesiden accepterer du ubetinget disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, må du ikke bruge Hjemmesiden.

SIDEN ER ALENE BEREGNET TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG I DANMARK

Hjemmesiden henvender sig til brugere i Danmark og bør alene anvendes til erhvervsmæssige formål. Hjemmesiden henvender sig ikke til forbrugere. Vi garanterer ikke, at Hjemmesidens indhold egner sig til at blive brugt eller offentliggjort andre steder.

REGLER FOR BRUG AF INDHOLD PÅ HJEMMESIDEN

Vi er i besiddelse alle immaterielle rettigheder og licensrettigheder til Hjemmesiden og til indhold, der offentliggøres på siden. Dette indhold er ophavsretligt beskyttet i henhold til love og traktater i forskellige lande. Alle disse rettigheder forbeholdes.
Du må gerne downloade uddrag af sider fra Hjemmesiden til eget brug, og du må også gerne gøre andre i organisationen opmærksom på indhold, der ligger på Hjemmesiden.
Du må ikke på nogen måde ændre indhold, som du har printet eller downloadet, og du må heller ikke anvende billeder, fotos, video- og lydsekvenser eller andet grafisk materiale alene uden ledsagende tekst.
Du skal altid respektere den status, som vi (og vore bidragsydere) har som ophavsmænd til Hjemmesidens indhold.
Du må ikke bruge indholdet på Hjemmesiden til erhvervsmæssige formål uden tilladelse fra os eller vore licensgivere.
Medmindre andet fremgår, har Yamazaki Mazak UK Ltd eller Yamazaki Mazak UK Ltd's tilknyttede virksomheder ejendomsretten til de varemærker, logoer og servicemærker, der er vist på Hjemmesiden (samlet "Varemærkerne"). Intet på denne side skal anses for at tildele nogen licens eller rettighed til at bruge Varemærkerne uden skriftlig tilladelse fra os, fra vore tilknyttede virksomheder eller fra den tredjemand, som har rettighederne til Varemærkerne. Det er strengt forbudt at bruge Varemærkerne eller andet indhold på Hjemmesiden til andre formål end som anført i disse brugervilkår.

DU MÅ IKKE UDSÆTTE SIDEN FOR VIRUS, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR HERFOR

Vi garanterer ikke, at Hjemmesiden er sikker, eller at den er fri for fejl eller vira.
Du skal selv konfigurere dit IT-system, dine computerprogrammer og din platform, så du kan få adgang til vores Hjemmeside. Du bør selv installere et anti-virusprogram.
Du må ikke misbruge Hjemmesiden ved bevidst at udsætte den for vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andre ondsindede eller skadelige programmer. Du må ikke forsøge at skaffe dig uberettiget adgang til Hjemmesiden, til den server, som Hjemmesiden ligger på, eller til en anden server, computer eller database med forbindelse til Hjemmesiden. Du må ikke angribe Hjemmesiden via et Denial of Service-angreb eller et distribueret Denial of Service-angreb. Overtrædelse af denne bestemmelse vil udgøre en kriminel handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi anmelder en eventuel overtrædelse til politiet og giver politiet oplysninger om din identitet. I tilfælde af overtrædelse mister du retten til at bruge Hjemmesiden med øjeblikkelig virkning.


LINKS TIL HJEMMESIDEN

Du må ikke omdirigere indhold fra Hjemmesiden eller fra ændrede udgaver heraf uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.  
Du må gerne linke til Hjemmesiden, hvis det sker på rimelig og lovlig vis og ikke skader eller ødelægger vort omdømme. Du må dog ikke oprette links, der antyder, at der eksisterer en forbindelse til os, eller der foreligger en godkendelse fra os, hvis dette ikke er tilfældet.
Du må heller ikke linke til Hjemmesiden fra en anden side, som ikke tilhører dig.
Hjemmesiden må ikke frames på en anden side, og du må kun linke til startsiden på Hjemmesiden.
Vi forbeholder os ret til at trække tilladelsen til linking tilbage uden varsel.
Hvis du ønsker at linke til Hjemmesiden eller bruge Hjemmesidens indhold til andre formål end de ovenfor anførte, bedes du kontakte websupport@mazak.co.uk.

VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR DE HJEMMESIDER, SOM VI LINKER TIL

Hjemmesiden kan indeholde links til andre sider og ressourcer, der udbydes af tredjemand. Disse links er alene indsat til din orientering og for at hjælpe dig. Vi kan ikke kontrollere de sider, der linkes til, og påtager os intet ansvar for deres indhold eller for andre links, der findes på disse sider. Indsættelse af et link er ikke ensbetydende med, at vi har godkendt siden.

VORES RETTIGHEDER TIL AT BRUGE DIT UPLOADED MATERIALE

Oplysninger, som du overfører til Hjemmesiden (ekskl. personlige oplysninger, som er behandlet i persondataerklæringen), herunder spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, anses ikke for fortrolige. Vi påtager os ingen forpligtelser af nogen art med hensyn til disse oplysninger og kan frit mangfoldiggøre, bruge, videregive og distribuere disse til andre. Vi har ret til frit at anvende alle ideer, koncepter, knowhow og teknikker indeholdt i oplysningerne til ethvert formål, herunder bl.a. til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, hvori oplysningerne indgår.

DU BØR IKKE STOLE PÅ OPLYSNINGERNE PÅ DENNE SIDE

Denne Hjemmeside er primært oprettet til brug for vore distributører, erhvervskunder og potentielle erhvervskunder. Det er ikke sikkert, at alle produkter og ydelser vil være tilgængelige, og vi kan til enhver tid ændre de beskrevne produkter og ydelser. Selv om vi bestræber os på at holde siden opdateret, kan vi ikke garantere, at indholdet på siden er korrekt, fuldstændigt eller opdateret. Inden du bruger de produktoplysninger, der fremgår af Hjemmesiden, bør du konferere med din lokale Yamazaki Mazak UK Ltd-repræsentant.
Oplysningerne på Hjemmesiden er alene til almindelig orientering og stilles til rådighed SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED, EGNETHED TIL FORMÅLET, IKKE-KRÆNKELSE ELLER ANDET. Oplysningerne er ikke ment som rådgivning, som man kan stole på. Du bør indhente professionel rådgivning fra en ekspert, inden du foretager en handling eller undladelse på grundlag af indholdet på siden. Hverken vi eller vores repræsentanter påtager os noget ansvar for fejl eller undladelser på Hjemmesiden.

VORT ANSVAR FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU MÅTTE BLIVE PÅFØRT

Vi hverken fraskriver os eller begrænser vort ansvar over for dig, hvis en sådan ansvarsfraskrivelse eller -begrænsning vil være ulovlig. Det gælder bl.a. vort ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller uagtsomhed fra vore medarbejderes, agenters eller underleverandørers side, og for svig eller svigagtig afgivelse af urigtige oplysninger.
Der gælder forskellige ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser i forbindelse med leveringen af produkter til dig. Disse fremgår af de til enhver tid gældende leveringsbetingelser.
Vi fraskriver os alle stiltiende betingelser, garantier, erklæringer og øvrige vilkår, der måtte gælde for Hjemmesiden og Hjemmesidens indhold.


Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, hverken i eller uden for kontrakt (herunder som følge af uagtsomhed), for misligholdelse af lovmæssige forpligtelser eller for andet, uanset om tabet eller skaden er påregnelig eller opstår i forbindelse med:

 • din brug eller manglende brug af Hjemmesiden, eller
 • din brug af indhold, der vises på Hjemmesiden. Særligt er vi ikke ansvarlige for:
  • driftstab, omsætningstab, ordretab eller indtægtstab,
  • driftsforstyrrelser,
  • mistede besparelser,
  • tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme, eller
  • indirekte tab eller følgeskader.


VI HAR RET TIL AT TAGE HJEMMESIDEN MIDLERTIDIGT ELLER PERMANENT UD AF DRIFT

Hjemmesiden stilles gratis til rådighed.
Vi garanterer ikke, at Hjemmesiden og indholdet på denne altid vil være tilgængeligt og fungere uden afbrydelser. Vi har ret til at lukke for eller begrænse adgangen til hele eller dele af Hjemmesiden af forretnings- eller driftsmæssige årsager.
Du skal selv sikre, at alle personer, som tilgår Hjemmesiden fra din internetforbindelse, er bekendt med og overholder disse brugervilkår og alle øvrige vilkår og betingelser, der måtte gælde.


VI HAR RET TIL AT ÆNDRE DISSE BRUGERVILKÅR

Vi kan til enhver tid ændre disse Brugervilkår ved at ændre denne meddelelse. Du bør gå ind på denne side, hver gang du besøger Hjemmesiden for at sikre dig, at du er bekendt med de til enhver tid gældende vilkår.

VI HAR RET TIL AT ÆNDRE HJEMMESIDEN

Vi kan til enhver tid opdatere og ændre Hjemmesiden, så den afspejler ændringer i vore produkter, i brugernes behov og i vores forretningsmæssige prioriteter.

DIN BRUG AF HJEMMESIDEN KAN VÆRE OMFATTET AF VORES DATABESKYTTELSES-POLITIK

Der henvises i disse brugervilkår til vores Databeskyttelsespolitik, som også gælder for din brug af Hjemmesiden. Databeskyttelsespolitikken regulerer vores behandling af de persondata, som vi indhenter fra dig, eller som du oplyser til os. Når du bruger Hjemmesiden, acceptere du en sådan behandling og indestår samtidig for, at de oplyste data er korrekte.

HVILKET LANDS LOVGIVNING GÆLDER I TILFÆLDE AF TVISTER?

Disse brugervilkår samt genstanden herfor og udfærdigelsen heraf (og eventuelle tvister eller krav uden for kontraktforhold) er underlagt engelsk ret. Vi accepterer begge, at domstolene i England og Wales har enekompetence.
Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til websupport@mazak.co.uk

Tak fordi du besøgte siden.